خانه حاج آقا علی کرمانی

۱۰,۰۰۰ تومان

منزل خشتی
خانه حاج آقا علی کرمانی