اولین کارخانه ریسندگی در ایران

۰ تومان

کارخانه ریسندگی
اولین کارخانه ریسندگی در ایران